زاویه آلفا

    زاویه آلفا در فلکه موتور آسانسور چیست؟

زاویه آلفا یا زاویه پیچش سیم بکسل، زاویه‌ای بین فلکه موتور و فلکه هرزگرد در سیستم تعلیق آسانسور کششی است. این زاویه نقش مهمی در عملکرد صحیح و ایمن آسانسور ایفا می‌کند.

اهمیت زاویه آلفا :

توزیع متعادل بار: زاویه آلفا باید به گونه‌ای انتخاب شود که بار بین سیم بکسل‌ها به طور متعادل توزیع شود. این امر به افزایش طول عمر سیم بکسل‌ها و کاهش احتمال پارگی آنها کمک می‌کند.

کاهش اصطکاک : زاویه آلفا مناسب، اصطکاک بین سیم بکسل و فلکه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه به حرکت روان‌تر و مصرف انرژی کمتر آسانسور منجر می‌شود.

افزایش پایداری : زاویه آلفا به پایداری بیشتر کابین آسانسور و کاهش نوسانات آن کمک می‌کند.

محاسبه زاویه آلفا:

دو روش برای محاسبه زاویه آلفا وجود دارد:

روش اول:

2. این طول را در 360 ضرب کنید.

3. حاصل این روش تقریبی است و حدود 5 تا 15 درصد خطا دارد. برای محاسبه زاویه آلفا با استفاده از این روش، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. طول سیم بکسل که روی فلکه موتور قرار دارد را اندازه بگیرید.

را بر محیط فلکه موتور تقسیم کنید.

فرمول محاسبه به صورت زیر است:

α = (L * 360) / (πD)

در این فرمول:

α : زاویه آلفا بر حسب درجه

L: طول سیم بکسل خوابیده روی فلکه موتور بر حسب متر

D: قطر فلکه موتور بر حسب متر

π: عدد پی (تقریباً 3.14)

روش دوم:

این روش دقیق‌تر است و از سینوس زاویه مکمل استفاده می‌کند. برای محاسبه زاویه آلفا با استفاده از این روش، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. زاویه بین فلکه موتور و فلکه هرزگرد را اندازه بگیرید.

2. زاویه مکمل این زاویه را محاسبه کنید.

3. سینوس زاویه مکمل را محاسبه کنید.

4. زاویه آلفا را با استفاده از آرک سینوس سینوس زاویه مکمل بدست آورید.

فرمول محاسبه به صورت زیر است:

α = 180° - θ

α = arcsin(sin(θ))

در این فرمول:

α: زاویه آلفا بر حسب درجه

θ: زاویه بین فلکه موتور و فلکه هرزگرد بر حسب درجه

محدوده مجاز زاویه آلفا:

کمترین مقدار زاویه آلفا باید 150 درجه و بیشترین مقدار آن باید 180 درجه باشد. انتخاب زاویه آلفا در این محدوده، عملکرد صحیح و ایمن آسانسور را تضمین می‌کند.

عوامل موثر بر زاویه آلفا:

• طول سیم بکسل: هر چه طول سیم بکسل بیشتر باشد، زاویه آلفا باید بیشتر باشد.

• قطر فلکه موتور: هر چه قطر فلکه موتور بیشتر باشد، زاویه آلفا باید کمتر باشد.

• سرعت آسانسور: هر چه سرعت آسانسور بیشتر باشد، زاویه آلفا باید بیشتر باشد.

نکات مهم:

• زاویه آلفا باید در زمان نصب آسانسور به دقت تنظیم شود.

• در طول زمان، زاویه آلفا ممکن است به دلیل کشش سیم بکسل‌ها و نشست ساختمان تغییر کند.

• به همین دلیل، باید به طور دوره‌ای زاویه آلفا را بررسی و در صورت نیاز تنظیم کرد.